Advokatska Komora Vojvodine
Advokatska Komora Vojvodine - naslovna stranaO nama - Advokatska Komora VojvodineNovostiGlasnik Advokatska Komora VojvodineImenik advokataTarifaUpis u imenik Advokatske komoreAkta Komore
Ciljevi online nastupa Advokatska Komore Vojvodine


Dobrodosli...ADVOKATSKI ISPIT

Prijem zahteva za polaganje advokatskog ispita, shodno članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu, podnosi se do 15-tog u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Uz zahtev za polaganje ispita podnosi se dokumentacija navedena u članu 6. Pravilnika o advokatskom ispitu.

Visina naknade, po odluci Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, iznosi:
  • za prvo polaganje ispita 15.600,00 dinara;
  • za naknadno polaganje ispita 5.200,00 dinara, za kandidate koji polažu jedan predmet;
  • za naknadno polaganje ispita 10.400,00 dinara, za kandidate koji polažu dva predmeta;
  • za naknadno polaganje ispita 15.800,00 dinara, za kandidate koji polažu ceo ispit.
Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Vojvodine broj 340-1482-43, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 250,00 dinara i plaća se na tekući račun Republičkih administrativnih taksi broj: 840-742221843-57 (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata, npr. za Novi Sad šifra je 11-223).

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/I.

Administracija Advokatske komore Vojvodine


UPOZORENJE

ČLANOM 83. stav 1. tačka 8. NOVOG ZAKONA O ADVOKATURI

PREDVIĐENO JE DA

ADVOKATU PRESTAJE PRAVO NA BAVLJENJE ADVOKATUROM UKOLIKO NE IZVRŠAVA MATERIJALNE OBAVEZE PREMA ADVOKATSKOJ KOMORI U PERIODU DUŽEM OD 6 MESECI.

PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM POVLAČI ZA SOBOM BRISANJE IZ IMENIKA ADVOKATA, BEZ VOĐENJA POSEBNOG POSTUPKA.

ADVOKAT MOŽE PONOVO DA SE UPIŠE U IMENIK ADVOKATA UKOLIKO IZMIRI DOSPELE OBAVEZE, UKOLIKO ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZAKONOM O ADVOKATURI I STATUTOM ADVOKATSKE KOMORE I PLATI UPISNINU U PUNOM IZNOSU.


UPIS: Informacije vezane za upis u Imenik Advokatske komore Vojvodine. Svi detalji su na posebnoj stranici...
Imenik advokata


 


Novosti

Protest advokata - prethodno
Prethodno objavljene informacije i dokumenta o protestu advokata.  [detaljnije]

Sa sednice Upravnog odbora 29. avgusta 2014
Izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 29. avgusta 2014. godine  [detaljnije]

OBUKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT
Završna priprema pripravnika upisanih u Imenik pripravnika Advokatske komore Vojvodine za polaganje pravosudnog ispita, usmerena napraktična znanja i veštine, upoznavanje sa sudskom praksom i razvijanje sposobnosti tumačenja i primene propisa, pravnog zaključivanja, rešavanja zadataka i jasnog, razložnog i sažetog izlaganja.  [detaljnije]

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNIKE
Za osposobljavanje advokata i advokatskih pripravnika upisanih u imenike Advokatske komore Vojvodine da na engleskom jeziku pišu, čitaju i razumeju zakone, ugovore, sudske odluke, pravna mišljenja, dopise i predloge, i da učestvuju u pravnim seminarima, diskusijama i prezentacijama.  [detaljnije]

Prevoz za Konferenciju i Skupštinu AK Srbije
Obaveštavamo vas da je organizovan autobuski prevoz za Beograd, radi prisustvovanja Konferenciji advokata Srbije i Skupštini Advokatske Komore Srbije...  [detaljnije]eLearning


  Copyright © 2005. Advokatska Komora Vojvodine. All Rights Reserved.